marzec 2017

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzone przez Fundację Młodzi Ludziom w 2019 roku.

Od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

ZAKRES UDZIELANEJ POMOCY

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

  • nieodpłatnej mediacji,

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje wszystkie działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego

JAK, GDZIE I KIEDY

Warunkiem skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest telefoniczne umówienie się na wizytę. Porady są udzielane według kolejności zgłoszeń. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie porady odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie należy przekazać osobie udzielającej pomocy. Ponadto, każdy przypadek udzielenia pomocy jest dokumentowany przez osobę, która tej pomocy udziela, za pomocą karty informacyjnej. Karta zawiera informacje o sposobie udzielenia pomocy prawnej oraz anonimowe dane o osobie, która z pomocy skorzystała.

Fundacja Młodzi Ludziom w 2019 roku prowadzi punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w następujących powiatach i miastach na prawach powiatu:

1. Powiat Bełchatowski – woj. łódzkie

2. Powiat Brzeziński – woj. łódzkie

3. Powiat Krapkowicki – woj. opolskie

4. Powiat Łaski – woj. łódzkie

5. Miasto Łódź

6. Powiat Łódzki Wschodni – woj. łódzkie

7. Powiat Mrągowski – woj. warmińsko-mazurskie

8. Powiat Opolski (Opole Lubelskie) – woj. lubelskie

9. Powiat Opolski – woj. opolskie

10. Miasto Piotrków Trybunalski

11. Powiat Pabianicki – woj. łódzkie

12. Powiat Sieradzki – woj. łódzkie

13. Powiat Skierniewicki – woj. łódzkie

14. Powiat Sochaczewski – woj. mazowieckie

15. Powiat Wieluński – woj. łódzkie

16. Powiat Wieruszowski – woj. łódzkie

17. Powiat Włoszczowski – woj. świętokrzyskie

18. Powiat Zduńskowolski – woj. łódzkie

Szczegółowy wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z podaniem ich lokalizacji, godzin funkcjonowania oraz telefonów kontaktowych do umawiania wizyt znajduje się naszym facebooku-u.