01/01/2022

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji prowadzone przez Fundację Młodzi Ludziom w 2023 roku.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmują:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,
  o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;

 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego

 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U.
  z 2017 r. poz. 2030, z późn. zm.), z wyłączeniem pism procesowych
  w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism
  w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;

 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych
  lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu wpostępowaniu sądowym
  lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego
  lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym;

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym
  i możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji;

 • sporządzenie umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

 • przeprowadzenie mediacji;

 • udzielanie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem;

 • porady obywatelskie;

 • porady obywatelskie ze sporządzeniem wspólnie z osobą uprawnioną planu działania

 • przekazanie osobie uprawnionej informacji o innych jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, o których mowa w art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w poniższej tematyce poradnictwa: rodzinnego, psychologicznego, pedagogicznego, z zakresu pomocy społecznej, rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poradnictwa w ramach interwencji kryzysowej, prawa konsumenta, prawa dziecka, prawa pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego, prawa pracy, dla osób bezrobotnych, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz inne.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

JAK, GDZIE I KIEDY

Warunkiem skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest telefoniczne umówienie się na wizytę. Porady są udzielane według kolejności zgłoszeń. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie porady odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie należy przekazać osobie udzielającej pomocy. Ponadto, każdy przypadek udzielenia pomocy jest dokumentowany przez osobę, która tej pomocy udziela, za pomocą karty informacyjnej. Karta zawiera informacje o sposobie udzielenia pomocy prawnej oraz anonimowe dane o osobie, która z pomocy skorzystała.

Fundacja Młodzi Ludziom w 2023 roku prowadzi punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji
w następujących powiatach i miastach na prawach powiatu:

1. Powiat Brzeziński – woj. łódzkie

2. Powiat Głubczycki – woj. opolskie

3. Powiat Kluczborski – woj. opolskie

4. Miasto Łódź

5. Powiat Łódzki Wschodni – woj. łódzkie

6. Powiat Łukowski – woj. lubelskie

7. Powiat Opolski (Opole Lubelskie) – woj. lubelskie

8. Miasto Piotrków Trybunalski

9. Powiat Pabianicki – woj. łódzkie

10. Powiat Pajęczański – woj. łódzkie

11. Powiat Sieradzki – woj. łódzkie

12. Powiat Sochaczewski – woj. mazowieckie

13. Powiat Skierniewicki – woj. łódzkie

14. Powiat Tomaszowski – woj. łódzkie

15. Powiat Nyski – woj. opolskie

16. Powiat Wieruszowski – woj. łódzkie

17. Powiat Włoszczowski – woj. świętokrzyskie

18. Powiat Zduńskowolski – woj. łódzkie

19. Powiat Zgierski – woj. łódzkie

Szczegółowy wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z podaniem ich lokalizacji, godzin funkcjonowania oraz telefonów kontaktowych do umawiania wizyt znajduje się naszym facebooku-u.

Bezpłatna infolinia dla osób chcących skorzystać z nieodpłatnego poradnictwa w punktach prowadzonych przez Fundacje Młodzi Ludziom – telefon 519-686-888

 

UWAGA!

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, zgodnie z art. 4 ust.1 ww. ustawy nieodpłatna pomoc prawna oraz  nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku, która złoży stosowne oświadczenie.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej  nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.