STATUT FUNDACJI
„MŁODZI LUDZIOM”

Postanowienia ogólne

§ 1
1. Fundacja pod nazwą „FUNDACJA MŁODZI LUDZIOM”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

 • Katarzyna Łuczyńska
 • Piotr Roguz
 • Marta Mikuła
 • Emilia Rymarczyk
 • Michał Łęczycki
 • Paulina Maria Szychowska
 • Piotr Konrad Latek

zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Elżbietę Wieprzkowicz w kancelarii notarialnej w Skierniewicach, ul. Reymonta 23, w dniu 21 czerwca 2012 roku, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

STATUT FUNDACJI „MŁODZI LUDZIOM”

Postanowienia ogólne

§ 1
1. Fundacja pod nazwą „FUNDACJA MŁODZI LUDZIOM”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

 • Katarzyna Łuczyńska
 • Piotr Roguz
 • Marta Mikuła
 • Emilia Rymarczyk
 • Michał Łęczycki
 • Paulina Maria Szychowska
 • Piotr Konrad Latek

 

zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Elżbietę Wieprzkowicz w kancelarii notarialnej w Skierniewicach, ul. Reymonta 23, w dniu 21 czerwca 2012 roku, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest Łódź.

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

3. Fundacja może posługiwać się swoimi oznaczeniami graficznymi i pieczęciami.

4. Fundacja może otwierać biura, filie i oddziały poza swoją siedzibą.

5. Nadzór nad fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji. Cele i zasady działania Fundacji.

§ 6

Celami Fundacji są:

§ 7

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami. Majątek i dochody Fundacji.

§ 8

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

a) darowizn, spadków, zapisów,

b) dotacji i subwencji oraz grantów,

c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

d) dochodów z majątku Fundacji,

2. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania ich majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 10

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Władze Fundacji.

§ 11

1. Władzami fundacji są:

a) Rada Fundacji,

b) Zarząd Fundacji.

2. Członkowie Rady Fundacji mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu udziału w pracach tego organu, a także domagać się zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży. Rada Fundacji.

§ 12

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji, odrębnym od Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.

2. Rada Fundacji składa się z trzech do dziewięciu członków.

3. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada Fundacji.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.

5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.

7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji.

8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

9. Członkowie Rady Fundacji nie może być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

10. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

11. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 13

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 14

Do zadań Rady należy w szczególności:

1. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.

2. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.

3. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

4. Nadzór nad działalnością Fundacji.

5. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 15

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. Zarząd Fundacji.

§ 16

1. Zarząd Fundacji składa się z od jednej do pięciu osób powoływanych przez Radę Fundacji.

2. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

3. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 17

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b) uchwalanie regulaminów,

c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§6a

1.Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.

2.Forma nieodpłatna działalności pożytku publicznego obejmuje działalność:

 • wydawniczą – wg PKD 58.11.Z „Wydawanie książek” oraz PKD 58.19.Z „Pozostała działalność wydawnicza”,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – wg PKD 70.22.Z „Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania”,
 • „Działalność organizatorów turystyki” – PKD 79.12. Z,
 • „Działalność w zakresie informacji turystycznej” – PKD 79.90.B,
 • „Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów” – PKD 82.30.Z,
 • działalność związana z kulturą – wg PKD 84.12.Z „Kierowanie w zakresie działalności związanej ochroną zdrowia, kulturą oraz pozostałymi usługami”,
 • pozaszkolne formy edukacji sportowej – wg PKD 85.51.Z „Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych”, oraz wg PKD 85.59.B „Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane”,
 • „Pozaszkolne formy edukacji artystycznej” – PKD 85.52.Z, „Nauka języków obcych” – PKD 85.59.A, „Działalność wspomagająca edukację” – PKD 85.60. Z,
 • „Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych” – PKD 90.02.Z,
 • „Działalność historyczna miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych – PKD 91.03.Z,
 • „Działalność fotograficzna” – PKD 74.20.Z,
 • „Pozostałą działalność profesjonalną, naukową i techniczną gdzie indziej niesklasyfikowaną” – PKD 74.90.Z,
 • „Pozostałą działalność związaną ze sportem” – PKD 93.19.Z,
 • „Pozostałą działalność rozrywkową i rekreacyjną” – PKD 93.29.Z,
 • „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana” – PKD 94.99.Z,
 • „Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników PKD 78.10.Z”,
 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana „PKD 88.99.Z”,
 • „Działalność prawnicza” – PKD 96.10.Z. Fundacja nie prowadzi odpłatnej formy działalności pożytku publicznego.


§ 7

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami. Majątek i dochody Fundacji.

§ 8

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

a) darowizn, spadków, zapisów,

b) dotacji i subwencji oraz grantów,

c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

d) dochodów z majątku Fundacji,

2. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania ich majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 10

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Władze Fundacji.

§ 11

1. Władzami fundacji są:

a) Rada Fundacji,

b) Zarząd Fundacji.

2. Członkowie Rady Fundacji mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu udziału w pracach tego organu, a także domagać się zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży. Rada Fundacji.

§ 12

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji, odrębnym od Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.

2. Rada Fundacji składa się z trzech do dziewięciu członków.

3. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada Fundacji.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.

5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.

7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji.

8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

9. Członkowie Rady Fundacji nie może być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

10. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

11. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 13

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 14

Do zadań Rady należy w szczególności:

1. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.

2. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.

3. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

4. Nadzór nad działalnością Fundacji.

5. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 15

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. Zarząd Fundacji.

§ 16

1. Zarząd Fundacji składa się z od jednej do pięciu osób powoływanych przez Radę Fundacji.

2. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

3. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 17

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b) uchwalanie regulaminów,

c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 18

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa każdy Członek Zarządu samodzielnie.

Zmiana Statutu

§ 19

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
Połączenie z inną fundacją.


§ 20

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.


§ 21

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
Likwidacja Fundacji.


§ 22

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.


§ 23

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.


§ 24

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Przejdź do treści